Sadržaj

0.Uvod i motivacija
0.1Šta je diskretna matematika?
0.2Kontinualne, diskretne i digitalne veličine
0.3Veza između kontinualnih i diskretnih veličina
0.4Značaj binarnog zapisa u obradi digitalnih veličina
 
1.Elementi logike iskaza i iskazne algebre
1.1Pojam iskaza
1.2Složeni iskazi
1.3Izrazi logike iskaza (iskazne algebre)
1.4Tablice istine
1.5Osnovni zakoni logike iskaza
1.6Aksiomi iskazne algebre
1.7Transformacije logike iskaza
1.8+Tautologije i matematički način zaključivanja
1.9#Logika iskaza kao formalna teorija
1.10Standardni oblici logičkih izraza
1.11Formiranje logičkog izraza na osnovu poznate tablice istine
1.12Quineov algoritam nalaženja MDNF i MKNF
1.13Shefferova i Pierceova operacija
1.14Baze logičke algebre
(?)Zadaci uz Poglavlje 1
 
2.Elementi teorije skupova
2.1Osnovni pojmovi teorije skupova
2.2Vennovi i Eulerovi dijagrami
2.3Operacije sa skupovima
2.4Zakoni algebre skupova
2.5Uređene n-torke i Kartezijev produkt skupova
2.6Binarne relacije
2.7+n-arne relacije i relacione baze podataka
2.8Preslikavanja (funkcije)
2.9Relacije ekvivalencije
2.10Relacije poretka i uređeni skupovi
2.11Prirodni brojevi kao skupovi
2.12Kardinalni brojevi
2.13Protivrječnosti naivne teorije i aksiomatska teorija skupova
(?)Zadaci uz Poglavlje 2
 
3.Booleova algebra i srodne teme
3.1Pojam Booleove algebre
3.2Značajni primjeri Booleovih algebri
3.3Izomorfizmi Booleovih algebri
3.4Prekidačke funkcije
3.5Aritmetizacija prekidačkih funkcija
3.6+Žegalkinova algebra
3.7Interpretacije prekidačke algebre u tehnici
3.8+Ternarne (trovalentne) logike
3.9+Fuzzy (neizrazita, nejasna, meka) logika
3.10#Fuzzy relacije i fuzzy vezivanje
3.11#Principi aproksimativnog rezonovanja
(?)Zadaci uz Poglavlje 3
 
4.Elementi logike predikata
4.1Definicija predikata
4.2Kvantifikatori (kvantori)
4.3Slobodne i vezane promjenljive
4.4Predikatska logika prvog reda
4.5Interpretacija izraza predikatske logike prvog reda
4.6+Valjani izrazi i logičke posljedice
4.7Važniji primjeri valjanih izraza
4.8Svođenje izraza na preneks normalnu formu
4.9Pozitivni test za valjanost izraza
4.10Predikatska logika drugog reda
(?)Zadaci uz Poglavlje 4
 
5.Uvod u elementarnu teoriju brojeva
5.1Djeljivost i kriteriji djeljivosti
5.2Prosti brojevi
5.3Najveći zajednički djelilac i najmanji zajednički sadržilac
5.4Euklidov algoritam
5.5+Fibonaccijevi brojevi i efikasnost Euklidovog algoritma
5.6Najveći zajednički djelilac kao linearna kombinacija
5.7+Linearne Diofantove jednačine
5.8Eulerova funkcija i Fermat-Eulerova teorema
5.9Kongruencije i modularna aritmetika
5.10#Testovi prostosti zasnovani na kongruencijama
5.11+Linearne kongruencije
5.12+Sistemi linearnih kongruencija
5.13+Kvadratne kongruencije
5.14#Kongruencije višeg reda
5.15Neke primjene teorije brojeva u kriptografiji
(?)Zadaci uz Poglavlje 5
 
6.Elementi enumerativne kombinatorike
6.1Uvodni pojmovi
6.2Permutacije, varijacije i kombinacije
6.3Permutacije, varijacije i kombinacije sa ponavljanjem
6.4#Varijacije i kombinacije sa ponavljanjem i ograničenjima
6.5#Funkcije izvodnice
6.6Problem izbora uzoraka
6.7#Primjena rekurzivnih postupaka u kombinatorici
6.8#Stirlingovi brojevi
6.9+Permutacije totalnog nereda (deranžmani)
6.10+Particije i kompozicije
6.11#Dvanaestorostruki način (twelvefold way)
(?)Zadaci uz Poglavlje 6
 
7.Uvod u diskretnu teoriju vjerovatnoće
7.1Algebra događaja
7.2Pojam vjerovatnoće
7.3Računanje vjerovatnoće pri izboru uzoraka
7.4Uvjetna (relativna) vjerovatnoća i nezavisni događaji
7.5Totalna vjerovatnoća i Bayesova teorema
7.6Eksperimentalno određivanje i interpretacija vjerovatnoće
(?)Zadaci uz Poglavlje 7
 
8.Elementi teorije grafova
8.1Osnovni pojmovi i oznake
8.2Putevi i povezanost grafova
8.3Načini za reprezentaciju (predstavljanje) grafova
8.4Izomorfizam grafova
8.5Operacije sa grafovima
8.6Planarni grafovi
8.7Eulerovi i Hamiltonovi putevi
8.8Bojenje grafova
8.9Stabla, kosturi i pretraživanja grafa
8.10Neke primjene DFS i BFS pretrage
8.11+Minimalni kostur (minimalno povezujuće stablo)
8.12Pronalaženje najkraćeg puta u grafu
8.13Transportne mreže i problem maksimalnog protoka
8.14+Uparivanje u grafovima
8.15#Problem optimalnog raspoređivanja
8.16Stabla sa korijenom i binarna stabla
(?)Zadaci uz Poglavlje 8
 
9.Uvod u teoriju diskretnih sistema
9.1+Diskretni signali
9.2Diskretni sistemi
9.3+Linearni i stacionarni sistemi
9.4Diskretna konvolucija
9.5+Funkcija sistema (prenosna funkcija)
9.6+Z-transformacija
9.7+Inverzna z-transformacija
9.8Numeričko računanje inverzne z-transformacije
9.9Primjena z-transformacije za nalaženje odziva
9.10+Primjena z-transformacije na sumiranje redova
9.11+Diferentne jednačine sa konstantnim koeficijentima
9.12#Primjene z-transformacije u kombinatorici
9.13#Diferentne jednačine sa promjenljivim koeficijentima
(?)Zadaci uz Poglavlje 9
 
10. Elementi teorije izračunljivosti
10.1Predmet proučavanja teorije izračunljivosti
10.2Pojam algoritma
10.3Egzistencija algoritamski nerješivih problema
10.4Važniji primjeri algoritamski nerješivih problema
10.5Turingova mašina kao model univerzalne računske mašine
10.6Univerzalne registarske mašine i beskonačni abakus
10.7Programski jezik BF
10.8Koncept rekurzivnih funkcija
10.9Postovi sistemi zamjene
10.10Markovljevi normalni algoritmi
10.11+ Churchov l-račun
(?)Zadaci uz Poglavlje 10
 
Dodatak A: Veitchovi dijagrami
Dodatak B: Bibliografija
Dodatak C: Indeks pojmova
Dodatak D: Indeks osoba

Nazad na početnu stranicu