Ispravke uočenih grešaka

Na ovom mjestu se nalazi spisak uočenih grešaka u udžbeniku uočen nakon njegove štampe, sa odgovarajućim ispravkama. Spisak se stalno proširuje kad god se uoče nove greške. Većinu od ovdje navedenih grešaka uočio je i prijavio Dejan Azinović, student Odsjeka na računarstvo i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Impresum

Štamparska greška, umjesto "Računaska obrada teksta" treba pisati "Računarska obrada teksta".

Stranica iv (Sadržaj)

Prema sadržaju, Dodatak A se nalazi na 669. stranici, međutim on se nalazi na 672. stranici.

Stranica 42, drugi paragraf (ispod tabele)

U frazi "s obzirom da jedina kolona koju on prekriva također pokriva i član I6" umjesto "jedina kolona" treba pisati "jedinu kolonu".

Stranica 52, Zadatak 1.6

U skladu sa konvencijom korištenom u ovom poglavlju, umjesto 0 i 1 trebalo bi koristiti simbole T i ^. Drugim riječima, pretpostavke teoreme trebaju glasiti P Q = ^ i P v Q = T.

Stranica 53, Zadaci 1.17 i 1.18

Fraza "u što je god moguće jednostavnijoj formi" odnosila se na Zadatak 1.18, a ne na Zadatak 1.17.

Stranica 72, drugi paragraf u Odjeljku 2.6

U relaciji R 2 posljednji par treba biti (9, 9) a ne (4, 9), jer u suprotnom smisao "x R 2 y" ne bi mogao biti "x je djelilac od y".

Stranica 100, posljednji paragraf

Štamparska greška, u rečenici na dnu stranice "Kod ove konstrukcije je naročito je zanimljiva..." drugo "je" je suvišno.

Stranica 102, posljednji paragraf

U frazi "uspostavlja obostrano jednoznačno preslikavanje između skupova N i Q tako da i oni imaju isti broj elemenata, odnosno vrijedi #P = #N" umjesto "#P = #N" treba pisati "#Q = #N".

Stranica 126, prvi paragraf

Umjesto "P(xyz) = x y" treba pisati "P(xy, 0) = x y".

Stranica 149, prvi paragraf

U frazi "klasični skupovi se mogu smatrati specijalnim slučajevima klasičnih skupova..." umjesto "klasičnih skupova" treba pisati "fuzzy skupova".

Stranica 152, četvrti paragraf

Štamparska greška, umjesto "komploziciju" treba pisati "kompoziciju".

Stranica 161, posljednji paragraf

Štamparska greška, u frazi "tada govorimo Larsenovom implikacionom operatoru" nedostaje riječ "o" iza riječi "govorimo".

Stranica 171, Zadatak 3.31

Nejednakost "X Þ Z £ Y Þ Z" koja se spominje u postavci zadatka trebala je glasiti "X Þ Z ³ Y Þ Z".

Stranica 181, prvi paragraf

Štamparska greška, u početnoj rečenici "U izrazima u koji sadrže..." drugo "u" je suvišno.

Stranica 182, drugi paragraf

Štamparska greška, u frazi unutar zagrada "uz pretpostavku da su simboli f, g, h itd. predstavljaju..." riječ "su" je suvišna.

Stranica 183, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "tačno ako i samo i ako je..." drugo "i" je suvišno.

Stranica 183, četvrti paragraf (početak objašnjenja primjera)

Umjesto "("P(x)) P(x)" treba pisati "("Q(x)) P(x)".

Stranica 187, prvi paragraf

U frazi "jasno je da postoji takav x da P(xy) bude također tačan" umjesto "takav x" treba pisati "takav y".

Stranica 190, posljednji paragraf

Štamparska greška, u frazi "tako da je valjana je ako je..." drugo "je" je suvišno.

Stranica 191, treći paragraf

Pravopisna greška, umjesto "satisfable" treba pisati "satisfiable".

Stranica 198, treći paragraf

Štamparska greška, pred kraj paragrafa umjesto "osnosno" treba pisati "odnosno".

Stranica 201, posljednji paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici u frazi "predstavlja pouzdan dokaz je da je izraz kontradiktoran" prvo "je" je suvišno.

Stranica 211, prvi paragraf

Štamparska greška, rečenica "Recimo, pokazuje se se za svaki izraz..." treba glasiti "Recimo, pokazuje se da se za svaki izraz...".

Stranica 216, Zadatak 4.40

U dijelu zadatka pod e) prva konjunkcija koja se javlja u izrazu treba biti implikacija.

Stranica 219, prvi paragraf

Štamparska greška, riječ "djeljvosti" treba biti "djeljivosti".

Stranica 220, korak 5. u opisu Eratostenovog sita

Umjesto "svi označeni a neprecrtani brojevi" trebalo bi reći samo "svi neprecrtani brojevi (što uključuje i one označene)", s obzirom da ima i prostih brojeva koji na kraju neće biti označeni (takvi su svi oni koji su veći od korijena iz n).

Stranica 232, prvi paragraf

Umjesto "najmanjeg zajedničkog djelioca" treba pisati "najvećeg zajedničkog djelioca".

Stranica 233, drugi paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici umjesto "algoritm" treba pisati "algoritma".

Stranica 237, drugi paragraf

Rastava zapisana kao "1 = -1 . 5 + 2 . (-3)" trebala bi glasiti "1 = -1 . - 2 . (-3)".

Stranica 240, treći paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici prije formule umjesto "susreti" treba pisati "susresti".

Stranica 246, prvi paragraf

Umjesto "Z*p = Zp \ {0}" treba pisati "Z*p = Zp \ {[0]p}".

Stranica 247, prvi paragraf

Umjesto "ord2 [n]101" treba pisati "ind2 [n]101". Ista je stvar na oznaci ordinatne ose na grafikonu ispod paragrafa.

Stranica 250, pretposljednji paragraf

U posljednjoj rečenici, umjesto "([97]103)22" treba pisati "([97]103)40".

Stranica 252, drugi paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici fali riječ "je" ispred riječi "historijski".

Stranica 259, drugi paragraf nakon podnaslova

Štamparska greška, pred kraj paragrafa u frazi "moguće provesti do kraja ako i samo ako ukoliko su ispunjeni uvjeti" riječ "ukoliko" je suvišna.

Stranica 260, posljednji paragraf

Štamparska greška, umjesto "zasovati" treba pisati "zasnovati".

Stranica 265, posljednji paragraf

Štamparska greška, u rečenici "Primijetimo da se ovaj sistem se može prikazati..." druga pojava riječi "se" je suvišna.

Stranica 270, treći paragraf

Štamparska greška, u trećoj rečenici umjesto "Legendeov" treba pisati "Legendreov". Također, nešto kasnije u istom paragrafu umjesto "Legendrovim" treba pisati "Legendreovim". Konačno, u istom paragrafu u frazi "kriterij kada je a bude kvadratni ostatak" riječ "bude" je suvišna.

Stranica 271, treći paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici umjesto "prikazano" treba pisati "prikazanog".

Stranica 272, posljednji paragraf

Umjesto "p = 100" treba pisati "p = 101".

Stranica 273, drugi paragraf

Štamparska greška, u rečenici "Naime, pokazuje se za takve kongruencije..." nedostaje riječ "da" između riječi "se" i "za".

Stranica 280, treći paragraf

Štamparska greška, u pretposljednjoj rečenici umjesto "kongurencije" treba pisati "kongruencije".

Stranica 287, prvi paragraf

U rečenici u sedmom redu "Naravno, izračunatu vrijednost b pošaljilac čuva u tajnosti." umjesto "pošaljilac" treba pisati "primalac".

Stranica 287, drugi paragraf

Štamparska greška, u trećoj rečenici umjesto "vrijedniti" treba pisati "vrijediti".

Stranica 293, Zadatak 5.54

Dio teksta koji glasi "Riješite sve kvadratne kongruencije iz Zadatka 5.43" treba da glasi "Riješite sve kvadratne kongruencije iz Zadatka 5.53".

Stranica 293, Zadatak 7.13

Znak "=" na kraju postavke zadatka treba biti "?".

Stranica 294, prvi paragraf

Štamparska greška, u rečenici "Stoga se kombinatorika može svrstati u u podoblast diskretne matematike..." drugo "u" je suvišno.

Stranica 295, posljednji paragraf

Pravopisna greška, riječ na početku paragrafa treba biti "Sljedeći" a ne "Slijedeći".

Stranica 297, posljednji paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici umjesto "ombinacije" treba pisati "kombinacije".

Stranica 303, drugi paragraf

Štamparska greška, u drugoj rečenici u frazi "mogu se izabrati na C(7, 2) = 21 način" riječ "se" je suvišna.

Stranica 306, treći paragraf

Nedostaje riječ "mjesta" iza fraze "na jedno od preostalih n-n1-n2".

Stranica 306, četvrti paragraf

Štamparska greška, u frazi "u pri čemu se element 1 javlja k puta" riječ "u" je suvišna.

Stranica 329, prvi paragraf

Umjesto "P(n1m1)" na oba mjesta treba stajati "P(nm)".

Stranica 346, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "Jednu njegova permutaciju..." umjesto "njegova" treba pisati "njegovu". Isto tako, u frazi "Permutacije totalnog nereda je često susreću..." umjesto "je" treba pisati "se".

Stranica 347, posljednji paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici umjesto "elementata" treba pisati "elemenata".

Stranica 356, drugi paragraf

Štamparska greška, u frazi "Zaista, neka da su kuglice i kutije..." riječ "da" je suvišna.

Stranica 357, drugi paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici umjesto "pomou" treba pisati "pomoću".

Stranica 358, drugi i treći paragraf

U prvoj rečenici drugog paragrafa umjesto "kutije razlikuju" treba pisati "kuglice razlikuju". Ista stvar je u prvoj rečenici trećeg paragrafa.

Stranica 359, tablica (drugi red, četvrta kolona u tablici)

U tablici, rješenje slučaja kada se kuglice ne razlikuju, a kutije razlikuju, te kada ne smije niti jedna kutija biti prazna treba biti "n-1 nad  n-k" a ne "k-1 nad  n-k".

Stranica 360, Zadatak 6.4

Umjesto "dvije kuglice" treba pisati "dvije kutije".

Stranica 373, treći paragraf

Fraza "vjerovatnoća da je koza nalazi iza tih vrata..." treba glasiti "vjerovatnoća da se nagrada nalazi iza tih vrata...".

Stranica 375, treći paragraf

Štamparska greška, u frazi "kod kojih poredak elemenata nebitan" fali riječ "je" iza riječi "kojih".

Stranica 387, prvi paragraf

Pravopisna greška, u frazi "do takvih odstupanja može doči čak i nakon što se vrijednost..." umjesto "doči" treba pisati "doći".

Stranica 387, drugi paragraf

U prvoj rečenici druga pojava fraze "sa porastom n" je suvišna.

Stranica 388, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "Treba nagasiti da Bernoullijev zakon..." nedostaje riječ "je" iza riječi "da".

Stranica 403, drugi paragraf

Štamparska greška, u trećoj rečenici umjesto "neusmjereno" treba stajati "neusmjereni".

Stranica 410, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "s obzirom da je za njega postoji algoritam" riječ "je" je suvišna.

Stranica 410, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "Nije teško uvidjeti da preslikavanje f..." nedostaje riječ "je" iza riječi "da".

Stranica 414, fusnota

Štamparska greška, tačka iza riječi "matematike" je suvišna.

Stranica 416, posljednji paragraf

Pravopisna greška, u posljednjoj rečenici umjesto "Hirholcerove" treba pisati "Hierholzerove".

Stranica 422, drugi paragraf

Štamparska greška, riječ "jedneog" treba biti "jednog". Pored toga, u frazi "kao i brojni algoritmi koji za koje se ne garantira..." riječ "koji" je viška.

Stranica 447, drugi paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici umjesto "x10" treba pisati "x11".

Stranica 448, primjer

Štamparska greška, u postavci primjera umjesto "aspeta" treba pisati "aspekta".

Stranica 454, prvi paragraf

U posljednjoj rečenici u frazi "pri čemu vrijednosti potencijala čvorova ujedno predstavljaju njihova najkraća rastojanja početnog čvora x1" nedostaje riječ "od" ispred riječi "početnog".

Stranica 459, drugi paragraf

Štamparska greška, u frazi "poznat pod nazivom RIP (od engl. Routing Information Protocol) protokol u zasnovan je upravo na Bellman-Fordovom algoritmu" riječ "u" ispred riječi "zasnovan" je suvišna.

Stranica 460, treći paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici treba pisati "postoji" umjesto "postoje".

Stranica 464, prvi paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici umjesto "jedaki" treba pisati "jednaki".

Stranica 466, posljednji paragraf

Štamparska greška, u drugoj rečenici umjesto "jasnp" treba pisati "jasno".

Stranica 468, treći paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici fraza "da je kod njih povećavajući putevi" treba glasiti "da se kod njih povećavajući putevi".

Stranica 468, posljednji paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici u frazi "Interesantno je da je se taj algoritam..." drugo "je" je viška.

Stranica 470, prvi paragraf

Pred kraj paragrafa, u frazi "dolazimo u situaciju da se sada čvor R4 može upariti samo sa čvorom R6" umjesto "R6" treba pisati "P6".

Stranica 471, treći paragraf (primjer)

Umjesto "Y = {xi | i = 1 .. 9}" treba pisati "Y = {yi | i = 1 .. 9}".

Stranica 471, tablica ispod četvrtog paragrafa

U tablici svugdje umjesto velikih slova "Y" trebaju biti mala slova "y".

Stranica 471, posljednji paragraf

Štamparska greška, početak prve rečenice umjesto "U ovom primjeru će se javlja..." treba glasiti "U ovom primjeru se javlja...".

Stranica 473, posljednji paragraf

Štamparska greška, u frazi "dok u drugi slučaj odgovara situaciji u kojoj nema povećavajućih puteva" prva pojava riječi "u" je suvišna.

Stranica 477, treći paragraf

U frazama "precrtavamo one kolone koje imaju precrtane jedinice u novooznačenim redovima" i "sve dok ne dođemo u situaciju da u novooznačenim redovima nema niti jedna precrtana jedinica" umjesto "jedinice" odnosno "jedinica" treba pisati "nule" odnosno "nula".

Stranica 484, treći paragraf

Fraza "kao i da neki čvor ima desno dijete a ima lijevo dijete" treba glasiti "kao i da neki čvor ima desno dijete a nema lijevo dijete".

Stranica 493, Zadatak 8.43

Štamparka greška, u postavci zadatka posljednji dio zadatka treba biti obilježen sa e) a ne sa c).

Stranica 494, Zadatak 8.46

U postavci zadatka pod c) dio teksta nedostaje, a treba glasiti "Nađite najkraće puteve od čvorova x1, x3, x6, x7 i x10".

Stranica 494, Zadatak 8.47

U postavci zadatka pod a) dio teksta koji glasi "čvoru koji je obilježen slovom koje nailazi prije po abecedi" treba glasiti "čvoru koji ima manji indeks".

Stranica 509, prvi paragraf

Dvije štamparske greške, u trećem redu umjesto "formulima" treba pisati "formulama" i umjesto "osobiti" treba pisati "osobito.

Stranica 517, posljednji paragraf

Štamparska greška, u pretposljednjem redu umjesto "pomaknnemo" treba pisati "pomaknemo".

Stranica 518, drugi paragraf

U rečenici "Međutim, ukoliko se ograničimo samo na razmatranje samo sekvenci za koje vrijedi..." druga pojava riječi "samo" je suvišna.

Stranica 521, formula iza trećeg paragrafa

U izrazu "S1[S2[[x]]" posljednja otvorena uglasta zagrada "[" je suvišna.

Stranica 523, drugi paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici umjesto "kazualne" treba pisati "kauzalne".

Stranica 524, treći paragraf

Štamparska greška, u frazi "samo što u nestacionarnom slučaju koeficijenti te linearne kombinacije nisu konstantni nego zavisi od n" umjesto "zavisi" treba pisati "zavise".

Stranica 524, posljednji paragraf

Štamparska greška, fraza "s obzirom na opseg indeksa nije ograničen" treba glasiti "s obzirom da opseg indeksa nije ograničen".

Stranica 528, prvi paragraf

U frazi "oni za čiju frekvenciju vrijedi A(Wk) > 1" umjesto "A(Wk) > 1" treba pisati "A(Wk) < 1"

Stranica 530, prvi paragraf

Štamparska greška, u prvoj rečenici umjesto "pogodom" treba pisati "pogodnom".

Stranica 531, drugi paragraf

U konačnom rješenju za j(W) nedostaje faktor 4 u nazivniku, tj. nazivnik umjesto "cos2 W" treba da glasi "4 cos2 W".

Stranica 534, drugi paragraf

Fraza "pitanje oblasti definiranosti funkcije X(z) može u potpunosti zanemariti" treba glasiti "pitanje oblasti definiranosti funkcije X(z) može se u potpunosti zanemariti".

Stranica 534, posljednji paragraf

U rečenici "Slijedi da su z-transformacija X(z) i funkcija izvodnica j(t) za istu sekvencu vezani su prostom relacijom..." druga pojava riječi "su" je suvišna.

Stranica 541, treći paragraf (prvi paragraf u primjeru)

Štamparska greška, u frazi "gdje je je k = 2" druga pojava riječi "je" je suvišna.

Stranica 547, izvođenje izraza za xn ispod prvog paragrafa

U drugoj jednakosti u drugom redu i u trećem redu ispušten je faktor 1/2! koji je u dotatašnjem toku izvođenja bio prisutan. Krajnje rješenje je korektno.

Stranica 548, prvi paragraf

U posljednjem redu, druga pojava slova z u izrazu "z - z =2i Im z" treba biti nadvučena (konjugovano-kompleksna vrijednost).

Stranica 554, prvi paragraf u primjeru

Štamparska greška, na kraju prvog reda mjesto riječi "opisne" treba pisati "opisane".

Stranica 558, drugi paragraf

Pravopisna greška, umjesto "čemo" treba pisati "ćemo".

Stranica 558, četvrti paragraf

Štamparska greška, u prvom redu umjesto "konjugovanje" treba pisati "konjugovane". Također, nedostaje tačka iza riječi "račun" na kraju rečenice.

Stranica 558, posljednji paragraf

Umjesto "sin (np/2)" treba pisati "sin (np/4)", jer je tako postavljeno u postavci zadatka (ova greška se ponavlja u istom paragrafu na početku sljedeće stranice). Također, u drugoj rečenici istog paragrafa, umjesto "iskoristićetiti" treba pisati "iskoristiti".

Stranica 559, treći paragraf (prvi u odjeljku 9.10)

Štamparska greška, u predzadnjem redu umjesto "koji" treba pisati "kojim".

Stranica 562, posljednji paragraf

Štamparska greška, u posljednjoj rečenici umjesto fraze "Početni uslovi su ovom slučaju..." treba pisati "Početni uslovi su u ovom slučaju...".

Stranica 564, primjer

Štamparska greška, u drugoj rečenici postavke primjera umjesto "Pretpostaviti sa su..." treba pisati "Pretpostaviti da su...".

Stranica 584, primjer

Početni uvjet u postavci problema umjesto "y1 = 0" treba glasiti "y0 = 1".

Stranica 602, Zadatak 9.21

Štamparska greška, riječ "linearnhi" treba biti "linearnih".

Stranica 602, Zadatak 9.22

Jednačina zapisana kao "yn - yn-2 = yn+1 - yn-1" treba glasiti "yn - yn-2 = xn+1 - xn-1".

Stranica 604, Zadatak 9.44

Dva različita zadatka imaju isti broj 9.44 (nažalost, ispravka ove greške bi tražila kompletnu prenumeraciju svih zadataka koji slijede).

Stranica 604, Zadatak 9.45

U postavci zadatka pod a) umjesto "hn = un / n" treba stajati "hn = un-1 / n".
U postavci zadatka pod c) umjesto "H(z)" treba stajati "hn".

Stranica 610, posljednji paragraf

Štamparska greška, u sedmom redu odozdo riječ "utvđuje" treba glasiti "utvrđuje".

Stranica 612, drugi paragraf

Štamparska greška, u četvrtom redu odozdo u frazi "jasno je da se u ovom primjeru radi se samo..." drugo "se" je suvišno, odnosno fraza treba glasiti "jasno je da se u ovom primjeru radi samo...".

Stranica 615, drugi paragraf

Štamparska greška, u trećem redu umjesto "struturu" treba pisati "strukturu".

Stranica 615, posljednji paragraf

Štamparska greška, u pretposljednjoj rečenici u frazi "na bilo kojem od predloženih modela računskih modela", umjesto posljednje riječi "modela" treba pisati "mašina".

Stranica 615, fusnota

A. A. Markov je umro 1979. godine, a ne 1911. godine.

Stranica 618, prvi paragraf

Štamparska greška, u prvom redu u frazi "neizračunljivih funkcija sa sa N u N" drugo "sa" je suvišno.

Stranica 634, treći paragraf

Štamparska greška, u frazi "dok ćemo pri svakom povećavanju sadržaja registra R3 za jedinicu povećavati i njegov sadržaj na jedinicu" umjesto "na" treba pisati "za".

Stranica 642, treći paragraf

Štamparska greška, u frazi "ne postoji nikakav način da pomoću kompozicije od funkcije koja realizira operaciju sabiranja načini funkcija koja realizira operaciju množenja" nedostaje riječ "se" iza riječi "da".

Stranica 648, prvi paragraf

Štamparska greška, u rečenici "Tako je Ackermannova funkcija direktno izvedena iz funkcije E..." umjesto "E" treba pisati "H".

Stranica 648, formula iza drugog paragrafa

U ovoj formuli, sa desne strane strelice umjesto svih simbola "y" treba pisati "x".

Stranica 650, posljednji paragraf

Štamparska greška, u rečenici "S obzirom da se vrijedi i obrnuto..." riječ "se" na ovom mjestu je suvišna.

Stranica 652, prvi paragraf

Štamparska greška, u posljednjem redu umjesto "interprretaciji" treba pisati "interpretaciji".

Stranica 653, prvi paragraf

Štamparska greška, u frazi "tvrdi je rezultat primjene l-izraza" nedostaje riječ "da" ispred riječi "je".

Nazad na početnu stranicu